name="availlim" value="1" /> Limit search to available items
Result Page:   1 2 3 Next
(1-50 of 134)
New Books
1
b1152776" >


新日檢N5言語知識文字・語彙・文法全攻略 / 著, 張暖彗.
Xin Ri jian N5 yan yu zhi shi wen zi, yu hui, wen fa quan gong lüe / zhu, Zhang Nuanhui.
Zhang, Nuanhui, author.
Taibei Shi : Rui lan guo ji you xian gong si, 2014.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL537.5.C5 Z435 2014  AVAILABLE
 WK Circulation  PL537.5.C5 Z435 2014  AVAILABLE
PRINTED MATL
2014


2
b1261319" >


大人的日文單字 : 年過30, 學日文的最後一次機會 / 須永賢一著.
Da ren de Ri wen dan zi : Nian guo 30, xue Ri wen de zui hou yi ci ji hui / Xuyong Xianyi zhu.
Sunaga, Ken'ichi, author
Taibei Shi : Wo shi chu ban ji tuan, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL642 .S86 2015  AVAILABLE
 WK Circulation  PL642 .S86 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


3
b1261332" >


日本導遊教你的旅遊萬用句 / 元氣日語編輯小組編著.
Riben dao you jiao ni de lü you wan yong ju / Yuan qi Ri yu bian ji xiao zu bian zhu.

Taibei Shi : Rui lan guo ji you xian gong si, 2015
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL539.5.C5 R352 2015  AVAILABLE
 WK Circulation  PL539.5.C5 R352 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


4
b1261333" >


圖解生活實用日語 : 腦中延伸的人事物 / 檸檬樹日語教學團隊編著.
Tu jie sheng huo shi yong Ri yu : nao zhong yan shen de ren shi wu / Ning meng shu Ri yu jiao xue tuan dui bian zhu.

Xinbei Shi : Ning meng shu chu ban she, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL539 .T82 2015  AVAILABLE
 WK Circulation  PL539 .T82 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


5
b1261350" >


圖解生活實用日語 : 人事物的種類構造 / 檸檬樹日語教學團隊編著.
Tu jie sheng huo shi yong Ri yu : ren shi wu de zhong lei guo zao / Ning meng shu Ri yu jiao xue tuan dui bian zhu.

Xinbei Shi : Ning meng shu chu ban she, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL539 .T83 2015  AVAILABLE
 WK Circulation  PL539 .T83 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


6
b1261351" >


新日檢N1,N2,N3,N4,N5文法比較大全 / 吉松由美[and 3 others]合著.
Xin Ri jian N1, N2, N3, N4, N5 wen fa bi jiao da quan / Jisong Youmei [and 3 others] he zhu.
Yoshimatsu, Yumi, author.
Taibei Shi : Shan tian she wen hua shi ye you xian gong si, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL533 .Y675 2015  AVAILABLE
 WK Circulation  PL533 .Y675 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


7
b1261370" >


脈的禮讚 : 許中華醫師的12堂脈學課, 解五臟疾病與癌症之謎 / 許中華著.
Mai de li zan : Xu Zhonghua yi shi de 12 tang mai xue ke, jie wu zang ji bing yu ai zheng zhi mi / Xu Zhonghua zhu.
Xu, Zhonghua, author.
Taibei Shi : Tian xia sheng huo chu ban gu fen you xian gong si, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RC74 .X8 2015  AVAILABLE
 WK Circulation  RC74 .X8 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


8
b1264001" >


香港當代作家作品選集. 曹聚仁卷 / 曹臻編.
Works. Selections. 2015
Cao, Juren, 1900-1972, author.
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL2815.A65 A6 2015  AVAILABLE
 WK Circulation  PL2815.A65 A6 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


9
b1305673" >Food supplies and food safety : production, conservation and population impact / Marion B. Walsch, editor.

New York : Nova Science Publishers, Inc., [2011]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  TX531 .F56885 2011  AVAILABLE
PRINTED MATL
2011


10
b1310802" >Mechanics of engineering materials / P.P. Benham, R.J. Crawford, C.G. Armstrong.
Benham, P. P. (Peter Philip), 1927- author.
Harlow, England : Pearson/Prentice Hall, 1996.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TA405 .B484 1996  AVAILABLE
PRINTED MATL
1996


11
b1313291" >The philosophy of Andy Warhol : from A to b and back again / Andy Warhl.
Warhol, Andy, 1928-1987, author.
London : Penguin Books, 2007.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NX512.W37 A28 2007  IN TRANSIT
PRINTED MATL
2007

Bullet PointRequest

12
b1319425" >Information systems control and audit / Ron Weber.
Weber, Ron (Ronald), author.
Noida : Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd., 2007.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  T58.64 .W43 2007  AVAILABLE
PRINTED MATL
2007


13
b1321634" >


自殺?他殺?青少年為何走上絶路? / 林少峯主編.
Zi sha? ta sha? qing shao nian wei he zou shang jue lu? / Lin Shaofeng zhu bian.

Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HV6546 .Z57 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


14
b1322504" >Studyguide for convention sales and services by Astroff / written and prepared by Content Technologies and Cram101.

[Place of publication not identified] : Content Technologies Inc., [2014]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  TX911.2 .A84 2006 guide  AVAILABLE
PRINTED MATL
2014


15
b1322510" >Building adaptation / James Douglas.
Douglas, James, author.
London : Spon Press, 2011.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TH3401 .D68 2011  AVAILABLE
PRINTED MATL
2011


16
b1323201" >Nutrition for healthy living / Wendy J. Schiff.
Schiff, Wendy, author.
New York, NY : McGraw-Hill Education, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QP141 .S3435 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


17
b1323205" >Retail banking / Keith Pond.
Pond, Keith, author.
Reading, UK : Gosbrook, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HG2988 .P66 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  HG2988 .P66 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


18
b1323220" >Cross on evidence / J D Heydon.
Heydon, J. D. (John Dyson), 1943- author.
Chatswood, N.S.W. : LexisNexis Butterworths, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  KU3542 .C76 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


19
b1324410" >Value engineering : practical applications ... for design, construction, maintenance & operations / Alphonse Dell'Isola.
Dell'Isola, Alphonse J., author.
Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., [1997]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TH437 .D44 1997  AVAILABLE
PRINTED MATL
1997


20
b1324412" >Bamboo scaffolding : safety management for the building industry in Hong Kong / by Francis K.W. Wong.
Wong, Francis K. W., author.
Hong Kong : Department of Building and Real Estate, The Hong Kong Polytechnic University, [1998]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TH5281 .W66 1998  AVAILABLE
PRINTED MATL
1998


21
b1324418" >Intelligent buildings : applications of IT and building automation to high technology construction projects / editor, Brian Atkin.

Aldershot : Avebury Technical, 1993.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TH6012 .I58 1993  AVAILABLE
PRINTED MATL
1993


22
b1324878" >Doing research in the real world / David E. Gray.
Gray, David E. (David Edward), 1952- author.
Los Angeles : SAGE, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  H62 .G73 2018  IN TRANSIT
 WK Circulation  H62 .G73 2018  IN TRANSIT
PRINTED MATL
2018

Bullet PointRequest

23
b1324951" >


冬秋冬冬 : 香港人的北歐生活手帳 / 圖文挪威的三文.
Dong qiu dong dong : Xianggang ren de bei Ou sheng huo shou zhang / tu wen Nuoweidesanwen.
Yu, Jieting, author.
Xianggang : Fei fan chu ban, 2017.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  D965 .Y82 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


24
b1325049" >Project management in practice / Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Samuel J. Mantel, Jr..
Meredith, Jack R., author.
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HD69.P75 P762 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


25
b1325075" >Strategic questions in food and beverage management / Roy C. Wood.

London : Routledge, 2018.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  TX911.3.M27 S773 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


26
b1325077" >Tourism management / Stephen J. Page.
Page, Stephen, 1963- author.
Abingdon, Oxon : Routledge, 2015.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  G155.A1 P258 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


27
b1325089" >


"不失禮"遊日小手帳. 1 / 沙沙奇綠鼻子, 佐々木聡美合著.
"Bu shi li" you Ri xiao shou zhang. 1 / Shashaqilubizi, Zuozuomucongmei he zhu.
Shashaqilubizi, author.
Xianggang : Liang guang wen hua you xian gong si, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS822.5 .S52 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  DS822.5 .S52 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


28
b1325359" >


忽然一陣敲門聲 = Suddenly, a knock on the door : stories / 艾加・凱磊著 ; 王欣欣譯.
Pit’om defiḳah ba-delet. Chinese
Keret, Etgar, 1967- author.
Taibei Shi : Ji mo chu ban gu fen you xian gong si, 2014.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PJ5054.K375 P5812 2014  AVAILABLE
 WK Circulation  PJ5054.K375 P5812 2014  AVAILABLE
PRINTED MATL
2014


29
b1325402" >The concise Oxford dictionary of politics and international relations / edited by Garrett W. Brown, Iain McLean, Alistair McMillan.

[Oxford] : Oxford University Press, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  JA61 .C665 2018  IN TRANSIT
PRINTED MATL
2018

Bullet PointRequest

30
b1325403" >A practical introduction to public management / content editor Enaleen Draai ; contributing editors Enslin J. van Rooyen and Kishore Raga.

Cape Town : Oxford University Press Southern Africa, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  JQ1931 .P73 2016  IN TRANSIT
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

31
b1325404" >Advanced game design : a systems approach / Michael Sellers.
Sellers, Michael (Game designer), author.
Boston : Addison-Wesley, [2018]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA76.76.C672 S455 2018  IN TRANSIT
PRINTED MATL
2018

Bullet PointRequest

32
b1329347" >Irresistible : the rise of addictive technology and the business of keeping us hooked / Adam Alter.
Alter, Adam L., 1980- author.
New York : Penguin Books, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HM851 .A437 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


33
b1329353" >Denying to the grave : why we ignore the facts that will save us / Sara E. Gorman, Jack M. Gorman.
Gorman, Sara E., author.
New York : Oxford University Press, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RA418 .G64 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


34
b1329364" >


香港青年看一帶一路 / 香港黑龍江經濟合作促進會編著.
Xianggang qing nian kan yi dai yi lu / Xianggang Heilongjiang jing ji he zuo cu jin hui bian zhu.

Xianggang : Wan li ji gou chu ban you xian gong si, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HF1604.Z4 R88 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  HF1604.Z4 R88 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


35
b1330467" >500 self portraits / project editor, Catalina Imizcoz ; introduction to the new edition by Liz Rideal, introduction to the first edition by Julian Bel

London : Phaidon Press Limited, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  N7618 .F58 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


36
b1330541" >Every day a word suprises me : & other quotes by writers / researcher and project editor: Sara Bader.

London : Phaidon Press Limited, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PN6081 .E84 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  PN6081 .E84 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


37
b1330551" >


營養謬誤 / 袁維康.
Ying yang miu wu / Yuan Weikang.
Yuan, Weikang, author.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RA784 .Y855 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  RA784 .Y855 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


38
b1330554" >


曲水回眸 : 小思訪談錄 / 香港中文大學香港文學研究中心編著.
Qu shui hui mou : Xiaosi fang tan lu / Xianggang Zhong wen da xue Xianggang wen xue yan jiu zhong xin bian zhu.

Xianggang : Niujin da xue chu ban she (Zhongguo) you xian gong si, 2016-2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL2862.I3456 Z67 2016  v.1  AVAILABLE
 HB Circulation  PL2862.I3456 Z67 2016  v.2  AVAILABLE
 WK Circulation  PL2862.I3456 Z67 2016  v.1  AVAILABLE
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED MATL
2017


39
b1330568" >


進化 = Evolution : a very short introduction / 布賴恩・查爾斯沃思, 狄波拉・查爾斯沃思著 ; 舒中亞譯.
Evolution. Chinese
Charlesworth, Brian, author.
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QH367 .C46512 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


40
b1330571" >


地球 = the Earth : a very short introduction / 馬丁・雷德芬著 ; 馬睿譯.
Earth. Chinese
Redfern, Martin, 1954- author.
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QE26.3 .R4312 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


41
b1330605" >The physics of brand : understand the forces behind brands that matter / Aaron Keller + Renee Marino + Dan Wallace.
Keller, Aaron, author.
Blue Ash, OH : HOW Books, [2016]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HF5415.1255 .K45 2016  IN TRANSIT
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

42
b1330610" >Computational fluid dynamics : a practical approach / Jiyuan Tu, Guan-Heng Yeoh, Chaoqun Liu.
Tu, Jiyuan, author.
Kidlington, Oxford : Butterworth-Heinemann, [2018]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TA357 .T835 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


43
b1330724" >


性 = Sexuality : a very short introduction / 莫捷著 ; 劉露譯.
Sexuality. Chinese
Mottier, Véronique, author.
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HQ12 .M6812 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


44
b1330727" >


品牌物理學 : 科技力量與消費模式背後隱而未現的行銷科學 / 亞倫・凱勒, 蕾妮・馬里諾, 丹・華萊士合著 ; 朱沁靈譯.
Physics of brand. Chinese
Keller, Aaron, author.
Taibei Shi : Da xie chu ban she, 2017.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HF5415.1255 .K4512 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


45
b1330731" >


廣告 = Advertising : a very short introduction / 弗萊徹著 ; 張羅, 陸贇譯.
Advertising. Chinese
Fletcher, Winston, author.
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2017.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HF5823 .F5412 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


46
b1330735" >


人生的意義 = The meaning of life : a very short introduction / 特里・伊格爾頓著 ; 朱新偉譯.
Meaning of life. Chinese
Eagleton, Terry, 1943- author.
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BD431 .E1412 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  BD431 .E1412 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


47
b1330736" >


資本主義 = Capitalism : a very short introduction / 富爾徹著 ; 張羅, 陸贇譯.
Capitalism. Chinese
Fulcher, James, author.
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HB501 .F76912 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  HB501 .F76912 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


48
b1330737" >


中國文學 = Chinese literature : a very short introduction / 桑稟華著 ; 李永毅譯.
Chinese literature. Chinese
Knight, Sabina, 1966- author.
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL2265 .K6512 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  PL2265 .K6512 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


49
b1330738" >


休謨 = Hume : a very short introduction / 艾耶爾著 ; 吳寧寧, 張卜天譯.
Hume. Chinese
Ayer, A. J. (Alfred Jules), 1910-1989, author.
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  B1498 .A9512 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  B1498 .A9512 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


50
b1330739" >


托克維爾 = Tocqueville : a very short introduction / 哈維・曼斯菲爾德著 ; 馬睿譯.
Tocqueville. Chinese
Mansfield, Harvey C., Jr., 1932- author.
Hong Kong : Oxford University Press (China) Limited, 2018.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  JC229.T8 M3312 2018  AVAILABLE
 WK Circulation  JC229.T8 M3312 2018  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


Result Page:   1 2 3 Next