name="availlim" value="1" /> Limit search to available items
(1-26 of 26)
WK New Additions (16.01.17 - 22.01.17)
1
b1280764" >


向日本人學禮儀 / 主編蘇靜.
Xiang Riben ren xue li yi / zhu bian Su Jing.

Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BJ2007.J33 X56 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  BJ2007.J33 X56 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


2
b1281691" >


豐子愷漫畫選繹 / 圖豐子愷 ; 文明川.
Feng Zikai man hua xuan yi / tu Feng Zikai ; wen Ming Chuan.
Feng, Zikai, 1898-1975, author.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NC350.F45 A4 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  NC350.F45 A4 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


3
b1286949" >


盧國沾 / 黃志華著.
Lu Guozhan / Huang Zhihua zhu.
Huang, Zhihua, author.
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  ML423.L824 H83 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


4
b1286956" >


我們的舊課本 / 劉智聰著.
Wo men de jiu ke ben / Liu Zhicong zhu.
Liu, Zhicong, 1976- author.
Xianggang : Fei fan chu ban, 2016.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  DS796.H757 L5958 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


5
b1286981" >


正解! 中國經濟數據 : 破解官方統計, 掌握大陸經濟真相 / 郭馬修著 ; 唐祖蔭譯 = Myth-busting China's numbers : understanding and using China's statistics
Myth-busting China's numbers. Chinese
Crabbe, Matthew, author.
Taibei Shi : Zao an cai jing wen hua you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HF3836.5 .C7312 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


6
b1287004" >


全球網路戰爭 : 全球化 vs 在地化 / 弗雷德瑞克・馬泰爾著 ; 林幼嵐譯.
Smart. Chinese
Martel, Frédéric, 1967- author.
Xinbei Shi : Dao tian chu ban you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HM851 .M373712 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HM851 .M373712 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


7
b1287008" >


香港華洋行業百年. 飲食與娛樂篇 / 鄭寶鴻編著.
Xianggang Hua yang xing ye bai nian. Yin shi yu yu le pian / Zheng Baohong bian zhu.
Zheng, Baohong, author.
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HD9016.H62 Z44 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HD9016.H62 Z44 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


8
b1287023" >


我們都是這樣唱大的 / 區瑞強著 ; 編撰童心.
Wo men du shi zhe yang chang da de / Ou Ruiqiang zhu ; bian zhuan Tongxin.
Ou, Ruiqiang, 1955- author.
Xianggang : Zhi chu ban she, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  ML3502.H6 O8 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  ML3502.H6 O8 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


9
b1287029" >


十九遊街市 : 街市成景點的本地遊 / 葉子騫著.
Shi jiu you jie shi : jie shi cheng jing dian de ben di you / Ye Ziqian zhu.
Ye, Ziqian, author.
Xianggang : Yin shi tian di chu ban she, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HF5475.H6 Y4 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HF5475.H6 Y4 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


10
b1287033" >


粤港歇後語鈎沉 / 彭志銘著.
Yue Gang xie hou yu gou chen / Peng Zhiming zhu.
Peng, Zhiming, author.
Xianggang : Ci wen hua you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PN6519.C5 P455 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PN6519.C5 P455 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


11
b1287034" >


開天窗 / 作者吳志森.
Kai tian chuang / zuo zhe Wu Zhisen.
Ng, Chi-sum, author.
Xianggang : Ci wen hua you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS796.H757 N4246 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  DS796.H757 N4246 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


12
b1287035" >


編者按 / 作者吳志森.
Bian zhe an / zuo zhe Wu Zhisen.
Ng, Chi-sum, author.
[Xianggang] : Ci wen hua you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS796.H757 N4225 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  DS796.H757 N4225 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


13
b1287046" >


港島海岸線 = Coastline of Hong Kong / 余震宇編著.
Gang dao hai an xian = Coastline of Hong Kong / Yu Zhenyu bian zhu.
Yu, Zhenyu, author.
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS796.H757 Y824 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  DS796.H757 Y824 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


14
b1287056" >


如果可以簡單・誰想要複雜 / 圖文 Peter Su.
Ru guo ke yi jian dan, shui xiang yao fu za / tu wen Peter Su.
Su, Peter, author, illustrator.
Taibei Shi : Bu ke wen hua chu ban shi ye bu, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL2960.U36 R78 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PL2960.U36 R78 2016  DUE 20-02-17
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

15
b1287069" >


圖解思考方法 / 梁光耀著.
Tu jie si kao fang fa / Liang Guangyao zhu.
Liang, Guangyao, author.
Xianggang : Fei fan chu ban, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF441 .L543 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  BF441 .L543 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


16
b1287083" >


尋花. 2 : 香港原生植物手札 / 葉曉文繪著.
Xun hua. 2 : Xianggang yuan sheng zhi wu shou zha / Ye Xiaowen hui zhu.
Ye, Xiaowen (Illustrator), author, illustrator.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QK355.5 .Y42 2016  IN PROCESSING
 WK Circulation  QK355.5 .Y42 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


17
b1289422" >Everything you need to know about college writing / Lynne Drury Lerych, Allison DeBoer Criswell.
Lerych, Lynne Drury, author.
Boston : Bedford/St. Martin's, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PE1408 .L47 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PE1408 .L47 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


18
b1289425" >The pursuit of pleasure : overcoming a civilizational challenge / Arsen Dallan and Karlen Dallakyan.
Dallan, Arsen, author.
Stuttgart : Ibidem-Verlag, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF515 .D35 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  BF515 .D35 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


19
b1289426" >Statistics for people who (think they) hate statistics / Neil J. Salkind.
Salkind, Neil J., author.
Los Angeles : SAGE, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HA29 .S2365 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  HA29 .S2365 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


20
b1289427" >Wasting time on the Internet / Kenneth Goldsmith.
Goldsmith, Kenneth, author.
New York, NY : Harper Perennial, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HM851 .G653 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HM851 .G653 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


21
b1290038" >The perfect dictatorship : China in the 21st century / Stein Ringen.
Ringen, Stein, author.
Hong Kong : Hong Kong University Press, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS779.46 .R56 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  DS779.46 .R56 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


22
b1290050" >Statistics for mathematicians : a rigorous first course / Victor M. Panaretos.
Panaretos, Victor M., author.
Switzerland : Birkhäuser, [2016]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  QA276 .P36 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


23
b1291855" >International negotiation in a complex world / Brigid Starkey, Mark A. Boyer, and Jonathan Wilkenfeld.
Starkey, Brigid, 1962- author.
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2015]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  JZ6045 .S73 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


24
b1293608" >Companies that mimic life : leaders of the emerging corporate renaissance / Joseph H. Bragdon.
Bragdon, Joseph H., author.
Saltaire, UK : Greenleaf Publishing, [2016]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HD5650 .B685 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


25
b1293609" >Introduction to probability with statistical applications / Géza Schay.
Schay, Geza, author.
Switzerland : Birkhäuser, [2016]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  QA273 .S33 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


26
b1294656" >Business law in Hong Kong / general editor, D.K. Srivastava.

Hong Kong : Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 2014.
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  KNR85 .B87 2014 c.2  AVAILABLE
PRINTED MATL
2014