name="availlim" value="1" /> Limit search to available items
(1-47 of 47)
New Additions
1
b1244160" >Property management handbook : a practical guide to real estate management / edited by Robert F. Cushman, Neal I. Rodin.

New York : John Wiley & Sons, Inc., [1985]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HD1394 .P76 1985  AVAILABLE
PRINTED MATL
1985


2
b1280305" >


英漢比較與翻譯 = English and Chinese translation : a comparative study / 陳定安編著.
Ying Han bi jiao yu fan yi = English and Chinese translation : a comparative study / Chen Ding'an bian zhu.
Chen, Ding'an, author.
Xianggang : Xianggang shu lin chu ban she, 1997.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL1277 .C446 1997  AVAILABLE
 WK Circulation  PL1277 .C446 1997  AVAILABLE
PRINTED MATL
1997


3
b1280306" >


心理學新論 = Psychology : the study or science / 高尚仁主編.
Xin li xue xin lun = Psychology : the study or science / Gao Shangren zhu bian.

Taibei Shi : Yang zhi wen hua shi ye gu feng you xian gong si, 1996.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF128.C5 X56 1996  AVAILABLE
PRINTED MATL
1996


4
b1287001" >


民主十問 = Ten questions on democracy / 馬嶽編著.
Min zhu shi wen = Ten questions on democracy / Ma Yue bian zhu.
Ma, Ngok, author.
Xianggang : Xianggang cheng shi da xue chu ban she, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  JC423 .M3 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  JC423 .M3 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


5
b1287378" >Writing from sources / Brenda Spatt.
Spatt, Brenda, author.
Boston : Bedford/St. Martin's Macmillian Learning, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PE1478 .S65 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PE1478 .S65 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


6
b1288074" >501 German verbs : fully conjugated in all the tenses in an alphabetically arranged, easy-to-learn format / Henry Strutz.
Strutz, Henry, author.
Hauppauge, New York : Barron's Educational Series, Inc., [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PF3271 .S855 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PF3271 .S855 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


7
b1290041" >


販賣懷疑的人 : 從吸菸、DDT到全球暖化, 一小群科學家如何掩蓋一切真相 = Merchants of doubt : how a handful of scientists obscured the truth on issues fro
Merchants of doubt. Chinese
Oreskes, Naomi, author.
Xinbei Shi : Zuo an wen hua shi ye you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  Q147 .O7412 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  Q147 .O7412 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


8
b1290057" >Criminological theories : introduction, evaluation, and application / Ronald L. Akers, Christine S. Sellers, Wesley G. Jennings.
Akers, Ronald L., author.
New York, NY : Oxford University Press, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HV6018 .A38 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


9
b1290061" >Sharing our worlds : an introduction to cultural and social anthropology / Joy Hendry.
Hendry, Joy, author.
Washington Square, New York : New York University Press, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  GN316 .H46 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


10
b1290067" >Monsters, demons and psychopaths : psychiatry and horror film / Fernando Espi Forcen.
Forcen, Fernando Espi, author.
Boca Raton, FL : CRC Press Taylor & Francis Group, [2017]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  PN1995.9.H6 F67 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


11
b1290382" >


やりなおす経済史. Chinese
Yarinaosu keizaishi. Chinese
Kageyama, Katsuhide, author.
Xinbei Shi : Feng ye she wen hua shi ye you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HB75 .K3412 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HB75 .K3412 2016  DUE 10-03-17
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

12
b1290383" >


夢想啟航 : 空服員的英文應試+飛行日誌 = Flight attendant / 胡夢瑋著.
Meng xiang qi hang : kong fu yuan de Ying wen ying shi + fei xing ri zhi = Flight attendant / Hu Mengwei zhu.
Hu, Mengwei, author.
Taibei Shi : Bei si te chu ban she you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HD8039.A43 H8 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HD8039.A43 H8 2016  DUE 20-03-17
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

13
b1290385" >


100個在旅行中繪畫的技巧 / 作者, 插圖羅安琍.
100 ge zai lü xing zhong hui hua de ji qiao / zuo zhe, cha tu Luo Anli.
Luo, Anli, author, illustrator.
Taibei Shi : Tai ya chu ban you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NC890 .L86 2016  DUE 13-03-17
 WK Circulation  NC890 .L86 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

14
b1290390" >


戰爭與大國崛起 : 烽火下的霸權興衰史 = The rise of the great powers and the wars / 邵永靈著.
Zhan zheng yu da guo jue qi : feng huo xia de ba quan xing shuai shi = The rise of the great powers and the wars / Shao Yongling zhu.
Shao, Yongling, 1966- author.
Taibei Shi : Da qi chu ban she, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  D25 .S437 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  D25 .S437 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


15
b1290391" >


跟著愚者看世界 / 郭怡青文字 ; 沈健詩插圖.
Gen zhu yu zhe kan shi jie / Guo Yiqing wen zi ; Shen Jianshi cha tu.
Guo, Yiqing, author.
Xinbei Shi : Yuan jing chu ban shi ye you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  G465 .G86 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  G465 .G86 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


16
b1290392" >


中藥完美配對調理法 : 名醫教你對症調養消百病 / 紀清, 王桂茂主編.
Zhong yao wan mei pei dui tiao li fa : ming yi jiao ni dui zheng tiao yang xiao bai bing / Ji Qing, Wang Guimao zhu bian.
Ji, Qing, author, editor.
Taibei Shi : Da du hui wen hua shi ye you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  RS180.C6 J5 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  RS180.C6 J5 2016  DUE 20-03-17
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

17
b1290396" >


一代商聖胡雪巖的11個商賈奇謀 : 剖開不朽的徽商傳奇, 找到縱橫的亂世致富之道 / 丁修山編著.
Yi dai shang sheng Hu Xueyan de 11 ge shang jia qi mou : pou kai bu xiu de Hui shang chuan qi, zhao dao zong heng de luan shi zhi fu zhi dao / Ding Xi
Ding, Xiushan, author.
Xinbei Shi : Jing guan chu ban you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HC426.5.H8 D56 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HC426.5.H8 D56 2016  IN PROCESSING
PRINTED MATL
2016


18
b1290399" >


三國人物與故事 / 倪世槐著.
San guo ren wu yu gu shi / Ni Shihuai zhu.
Ni, Shihuai, 1911- author.
Taibei Shi : San min shu ju gu fen you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS748.28 .N5 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  DS748.28 .N5 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


19
b1290404" >Building writing skills : the hands-on way / Jenia Walter.
Walter, Jenia, author.
Australia : Cengage Learning, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PE1408 .W35 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  PE1408 .W35 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


20
b1290405" >Environmental management / Ajith Sankar R.N.
Sankar, Ajith, author.
New Delhi : Oxford University Press, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  GE300 .S37 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


21
b1290406" >Just practice : a social justice approach to social work / Janet L. Finn.
Finn, Janet L., 1956- author.
New York, NY : Oxford University Press, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HV40 .F53 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


22
b1290408" >Python companion to data science : collect, organize, explore, predict, value / Dmitry Zinoviev ; edited by Katharine Dvorak.
Zinoviev, Dmitry, author.
Raleigh, North Carolina : The Pragmatic Bookshelf, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA76.73.P98 Z566 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


23
b1290416" >The little Elixir & OTP guidebook / Benjamin Tan Wei Hao.
Hao, Benjamin Tan Wei, author.
Shelter Island : Manning, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA76.73.E75 H36 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


24
b1293610" >The art and craft of fiction : a writer's guide / Michael Kardos.
Kardos, Michael, author.
Boston : Bedford/St. Martin's Macmillan Learning, [2017]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  PN3355 .K36 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


25
b1293612" >Practical argument : a text and anthology / Laurie G. Kirszner, Stephen R. Mandell.
Kirszner, Laurie G., author.
Boston : Bedford/St. Martin's Macmillan Learning, [2017]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  PE1431 .K57 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


26
b1293630" >Shakespeare's Asian journeys : critical encounters, cultural geographies, and politics of travel / edited by Bi-qi-Beatrice Lei, Judy Celine Ick, and

New York : Routledge, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PR3069.E37 S53 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  PR3069.E37 S53 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


27
b1293651" >Critical thinking, reading, and writing : a brief guide to argument / Sylvan Barnet, Hugo Bedau, John O'Hara.
Barnet, Sylvan, author.
Boston : Bedford/St. Martin's Macmillan Learning, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PE1431 .B37 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  PE1431 .B37 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


28
b1293652" >Family theories : foundations and applications / Katherine R. Allen and Angela C. Henderson.
Allen, Katherine R., author.
West Sussex : Wiley Blackwell, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HQ728 .A55 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


29
b1293655" >The practice of creative writing : a guide for students / Heather Sellers.
Sellers, Heather, 1964- author.
Boston : Bedford/St. Martin's Macmillian Learning, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PE1408 .S457 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  PE1408 .S457 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


30
b1293661" >The uberfication of the university / Gary Hall.
Hall, Gary, 1962- author.
Minneapolis : University of Minnesota Press, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  LC67.6 .H35 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


31
b1293706" >


跟蹤 / 克萊兒・肯德爾著 ; 趙丕慧譯 = The book of you / Claire Kendal.
Book of you. Chinese
Kendal, Claire, author.
Taibei Shi : Chun tian chu ban guo ji wen hua you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PS3611.E5333 B6612 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PS3611.E5333 B6612 2016  DUE 14-03-17 +1 HOLD
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

32
b1293720" >Principles of instrumental analysis / Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch.
Skoog, Douglas A., author.
Australia : Cengage learning, [2018]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QD79.I5 S58 2018  AVAILABLE
 HB Circulation  QD79.I5 S58 2018 c.2  AVAILABLE
PRINTED MATL
2018


33
b1293721" >Communication between cultures / Larry A. Samovar [and 3 others].
Samovar, Larry A., author.
Australia : Cengage Learning, [2017]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  HM258 .S247 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  HM258 .S247 2017 c.2  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


34
b1293727" >Nutrition : concepts and controversies / Frances Sienkiewicz Sizer and Ellie Whitney.
Webb, Frances Sizer, author.
Australia : Cengage Learning, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QP141 .H34 2017  DUE 16-03-17
 HB Circulation  QP141 .H34 2017 c.2  AVAILABLE
 WK Circulation  QP141 .H34 2017  DUE 07-03-17
There are additional copies/volumes of this item
PRINTED MATL
2017

Bullet PointRequest

35
b1294389" >Corporate reputation decoded : building, managing and strategising for corporate excellence / Asha Kaul, Avani Desai.
Kaul, Asha, author.
Los Angeles : SAGE, 2014.
  
Location Call No. Status
 WK Reserve  HD59.6.I4 K38 2014 c.2  AVAILABLE
 WK Reserve  HD59.6.I4 K38 2014 c.3  AVAILABLE
PRINTED MATL
2014


36
b1294390" >Research methods and statistics : a critical thinking approach / Sherri L. Jackson.
Jackson, Sherri L., 1962- author.
Australia : Cengage Learning, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Reserve  BF76.5 .J29 2016  AVAILABLE
 HB Circulation – 7 days  BF76.5 .J29 2016 c.2  DUE 22-02-17
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

37
b1294391" >Positive psychology at the movies : using films to build character strengths and well-being / Ryan M. Niemiec, Danny Wedding.
Niemiec, Ryan M., author.
Boston, MA : Hogrefe Publishing, [2014]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF204.6 .N54 2014  AVAILABLE
 WK Circulation  BF204.6 .N54 2014  DUE 03-04-17
PRINTED MATL
2014

Bullet PointRequest

38
b1294394" >Computers as components : principles of embedded computing system design / Marilyn Wolf.
Wolf, Marilyn, 1958- author.
Amsterdam : Morgan Kaufmann/Elsevier, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA76.9.S88 W64 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


39
b1294395" >Fundamental concepts and computations in chemical engineering / Vivek Utgikar.
Utgikar, Vivek, author.
Boston : Prentice Hall, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TP155 .U84 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


40
b1294396" >The physics of computing / Marilyn Wolf.
Wolf, Marilyn, 1958- author.
Amsterdam : Morgan Kaufmann/Elsevier, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA76.9.S88 W65 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


41
b1294416" >Her again : becoming Meryl Streep / Michael Schulman.
Schulman, Michael, author.
New York, NY : Harper/HarperCollins Publishers, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PN2287.S78 S38 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PN2287.S78 S38 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


42
b1294431" >Elements of physical chemistry / Peter Atkins, Julio de Paula.
Atkins, P. W. (Peter William), 1940- author.
Oxford : Oxford University Press, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QD453.3 .A85 2017  AVAILABLE
 HB Circulation  QD453.3 .A85 2017 c.2  DUE 11-03-17
PRINTED MATL
2017

Bullet PointRequest

43
b1294437" >Positive psychology in practice : promoting human flourishing in work, health, education, and everyday life / edited by Stephen Joseph.

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., [2015]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF204.6 .P672 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


44
b1294439" >Promoting student happiness : positive psychology interventions in schools / Shannon M. Suldo.
Suldo, Shannon M., author.
New York : The Guilford Press, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  LB3430 .S85 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  LB3430 .S85 2016  IN PROCESSING
PRINTED MATL
2016


45
b1294677" >Pastimes : the context of contemporary leisure / Ruth V. Russell.
Russell, Ruth V., 1948- author.
Urbana, IL : Sagamore Publishing, [2017]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation  GV14 .R87 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


46
b1294877" >Quality and performance excellence : management, organization, and strategy / James R. Evans.
Evans, James R. (James Robert), 1950- author.
Australia : Cengage Learning, [2017]
  
Location Call No. Status
 WK Circulation – 7 days  HD62.15 .E92 2017 c.2  AVAILABLE
 WK Circulation – 7 days  HD62.15 .E92 2017 c.3  AVAILABLE
 WK Circulation  HD62.15 .E92 2017 c.4  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


47
b1295685" >Joseph's introductory textile science / Peyton B. Hudson, Anne C. Clapp, Darlene Kness.
Joseph, Marjory L., attributed name.
Fort Worth : Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, [1993]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TS1445 .J64 1993  AVAILABLE
PRINTED MATL
1993