name="availlim" value="1" /> Limit search to available items
(1-34 of 34)
HHB New Additions (16.01.17 - 22.01.17)
1
b1254069" >


香港巴士90年 / 陳志華, 李健信著.
Xianggang ba shi 90 nian / Chen Zhihua, Li Jianxin zhu.
Chen, Zhihua, author.
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  TL232 .C44 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


2
b1254070" >


來自遠方的呼喚 / 作者無止橋慈善基金 ; 主編紀文鳳.
Lai zi yuan fang de hu huan / zuo zhe Wu zhi qiao ci shan ji jin ; zhu bian Ji Wenfeng.

Xianggang : Ming chuang chu ban she, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HN755.2.V64 L348 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


3
b1254071" >500 letters for difficult situations : easy-to-use templates for challenging communications / Corey Sandler and Janice Keefe.
Sandler, Corey, 1950- author.
Avon, Massachusetts : Adams Media, [2010]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PE1483 .S36 2010  AVAILABLE
PRINTED MATL
2010


4
b1254072" >How to write a brilliant CV / Jim Bright, Joanne Earl and David Winter.
Bright, Jim, author.
Harlow, England : Pearson, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HF5383 .B69 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


5
b1279078" >


優勢觀點與精神障礙者之復元 : 駱駝進帳與螺旋上升 / 宋麗玉主編 ; 宋麗玉, 施教裕, 徐淑婷合著.
You shi guan dian yu jing shen zhang ai zhe zhi fu yuan : luo tuo jin zhang yu luo xuan shang sheng / Song Liyu zhu bian ; Song Liyu, Shi Jiaoyu, Xu S
Song, Liyu, author.
Taibei Shi : Hong ye wen hua shi ye you xian gong si, 2015.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HV3004 .S66 2015  AVAILABLE
PRINTED MATL
2015


6
b1280764" >


向日本人學禮儀 / 主編蘇靜.
Xiang Riben ren xue li yi / zhu bian Su Jing.

Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BJ2007.J33 X56 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  BJ2007.J33 X56 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


7
b1281691" >


豐子愷漫畫選繹 / 圖豐子愷 ; 文明川.
Feng Zikai man hua xuan yi / tu Feng Zikai ; wen Ming Chuan.
Feng, Zikai, 1898-1975, author.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NC350.F45 A4 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  NC350.F45 A4 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


8
b1286929" >


新界風土名勝大觀 / 黃佩佳著 ; 沈思編校.
Xinjie feng tu ming sheng da guan / Huang Peijia zhu ; Shen Si bian jiao.
Wong, Pui-kai, 1906- author.
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS796.H76 N49 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


9
b1286938" >


長治與久安 / 周振鶴著.
Chang zhi yu jiu an / Zhou Zhenhe zhu.
Zhou, Zhenhe, 1941- author.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  JQ1506.S8 Z65 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


10
b1287004" >


全球網路戰爭 : 全球化 vs 在地化 / 弗雷德瑞克・馬泰爾著 ; 林幼嵐譯.
Smart. Chinese
Martel, Frédéric, 1967- author.
Xinbei Shi : Dao tian chu ban you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HM851 .M373712 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HM851 .M373712 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


11
b1287008" >


香港華洋行業百年. 飲食與娛樂篇 / 鄭寶鴻編著.
Xianggang Hua yang xing ye bai nian. Yin shi yu yu le pian / Zheng Baohong bian zhu.
Zheng, Baohong, author.
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HD9016.H62 Z44 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HD9016.H62 Z44 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


12
b1287023" >


我們都是這樣唱大的 / 區瑞強著 ; 編撰童心.
Wo men du shi zhe yang chang da de / Ou Ruiqiang zhu ; bian zhuan Tongxin.
Ou, Ruiqiang, 1955- author.
Xianggang : Zhi chu ban she, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  ML3502.H6 O8 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  ML3502.H6 O8 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


13
b1287029" >


十九遊街市 : 街市成景點的本地遊 / 葉子騫著.
Shi jiu you jie shi : jie shi cheng jing dian de ben di you / Ye Ziqian zhu.
Ye, Ziqian, author.
Xianggang : Yin shi tian di chu ban she, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HF5475.H6 Y4 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HF5475.H6 Y4 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


14
b1287033" >


粤港歇後語鈎沉 / 彭志銘著.
Yue Gang xie hou yu gou chen / Peng Zhiming zhu.
Peng, Zhiming, author.
Xianggang : Ci wen hua you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PN6519.C5 P455 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PN6519.C5 P455 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


15
b1287034" >


開天窗 / 作者吳志森.
Kai tian chuang / zuo zhe Wu Zhisen.
Ng, Chi-sum, author.
Xianggang : Ci wen hua you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS796.H757 N4246 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  DS796.H757 N4246 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


16
b1287035" >


編者按 / 作者吳志森.
Bian zhe an / zuo zhe Wu Zhisen.
Ng, Chi-sum, author.
[Xianggang] : Ci wen hua you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS796.H757 N4225 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  DS796.H757 N4225 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


17
b1287046" >


港島海岸線 = Coastline of Hong Kong / 余震宇編著.
Gang dao hai an xian = Coastline of Hong Kong / Yu Zhenyu bian zhu.
Yu, Zhenyu, author.
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS796.H757 Y824 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  DS796.H757 Y824 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


18
b1287056" >


如果可以簡單・誰想要複雜 / 圖文 Peter Su.
Ru guo ke yi jian dan, shui xiang yao fu za / tu wen Peter Su.
Su, Peter, author, illustrator.
Taibei Shi : Bu ke wen hua chu ban shi ye bu, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PL2960.U36 R78 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PL2960.U36 R78 2016  DUE 20-02-17
PRINTED MATL
2016

Bullet PointRequest

19
b1287069" >


圖解思考方法 / 梁光耀著.
Tu jie si kao fang fa / Liang Guangyao zhu.
Liang, Guangyao, author.
Xianggang : Fei fan chu ban, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF441 .L543 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  BF441 .L543 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


20
b1287083" >


尋花. 2 : 香港原生植物手札 / 葉曉文繪著.
Xun hua. 2 : Xianggang yuan sheng zhi wu shou zha / Ye Xiaowen hui zhu.
Ye, Xiaowen (Illustrator), author, illustrator.
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QK355.5 .Y42 2016  IN PROCESSING
 WK Circulation  QK355.5 .Y42 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


21
b1288483" >MATLAB : a practical introduction to programming and problem solving / Stormy Attaway.
Attaway, Stormy, author.
Kidlington, Oxford : Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, 2017.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QA297 .A87 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


22
b1289422" >Everything you need to know about college writing / Lynne Drury Lerych, Allison DeBoer Criswell.
Lerych, Lynne Drury, author.
Boston : Bedford/St. Martin's, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  PE1408 .L47 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  PE1408 .L47 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


23
b1289423" >Machine learning : the new AI / Ethem Alpaydin.
Alpaydin, Ethem, author.
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  Q325.5 .A47 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


24
b1289424" >Principles of health navigation : understanding roles and career options / Karen Marie Perrin.
Perrin, Karen M., author.
Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  R690 .P47 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


25
b1289425" >The pursuit of pleasure : overcoming a civilizational challenge / Arsen Dallan and Karlen Dallakyan.
Dallan, Arsen, author.
Stuttgart : Ibidem-Verlag, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  BF515 .D35 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  BF515 .D35 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


26
b1289426" >Statistics for people who (think they) hate statistics / Neil J. Salkind.
Salkind, Neil J., author.
Los Angeles : SAGE, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HA29 .S2365 2017  AVAILABLE
 WK Circulation  HA29 .S2365 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


27
b1289427" >Wasting time on the Internet / Kenneth Goldsmith.
Goldsmith, Kenneth, author.
New York, NY : Harper Perennial, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HM851 .G653 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  HM851 .G653 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


28
b1290038" >The perfect dictatorship : China in the 21st century / Stein Ringen.
Ringen, Stein, author.
Hong Kong : Hong Kong University Press, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  DS779.46 .R56 2016  AVAILABLE
 WK Circulation  DS779.46 .R56 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


29
b1290056" >Global poverty. Deprivation, distribution, and development since the Cold War / Andy Sumner.
Sumner, Andy, author.
Oxford : Oxford University Press, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HC79.P6 S86 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


30
b1290401" >Why they do it : inside the mind of the white-collar criminal / Eugene Soltes.
Soltes, Eugene, author.
New York : PublicAffairs, [2016]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  HV6768 .S65 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


31
b1293646" >A different kind of ethnography : imaginative practices and creative methodologies / edited by Denielle Elliott and Dara Culhane.

North York, Ontario ; Tonawanda, New York : University of Toronto Press, [2017]
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  GN345 .D53 2017  AVAILABLE
PRINTED MATL
2017


32
b1293648" >Peacock & vine : on William Morris and Mariano Fortuny / A.S. Byatt.
Byatt, A. S. (Antonia Susan), 1936- author.
New York : Knopf, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  NK942.M8 B93 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


33
b1293649" >The unnatural world : the race to remake civilization in Earth's newest age / David Biello.
Biello, David, author.
New York, NY : Scribner, an imprint of Simon & Schuster, Inc., 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  GF75 .B54 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016


34
b1293650" >Virus : an illustrated guide to 101 incredible microbes / Marilyn J. Roossinck ; with a foreword by Carl Zimmer.
Roossinck, Marilyn J., author.
Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2016.
  
Location Call No. Status
 HB Circulation  QR360 .R567 2016  AVAILABLE
PRINTED MATL
2016